ภาคผนวก: วิธีการแบ่งหมวดหมู่แบบวิทยาศาสตร์

ในการจัดสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นหมวดหมู่ นักวิทยาศาสตร์จะแบ่งโดยอ้างอิงตามลำดับวิวัฒนาการ หรือพูดง่ายๆ ว่า ‘ลำดับญาติ’ โดยดูจาก DNA เป็นหลัก สิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะถูกจัดเป็นกลุ่มๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะถูกแบ่งย่อยไปอีกเรื่อยๆ (คิดภาพง่ายๆ ถึงคนบนโลกที่แบ่งกลุ่มเป็นประเทศ แต่ละประเทศก็แบ่งเป็นจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ครอบครัว จนถึงบุคคล)

ในทางวิทยาศาสตร์ เราแบ่งหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตแบบกว้างที่สุดเป็นโดเมน (Domain) แต่ละโดเมนก็จะแบ่งเป็น อาณาจักร (Kingdom) เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรเห็ดรา อาณาจักรแบคทีเรีย ฯลฯ ซึ่งแต่ละอาณาจักรก็จะแบ่งย่อยไปอีกเป็นไฟลัม (Phylum) เช่น ในอาณาจักรสัตว์ก็จะมีไฟลัมของฟองน้ำ ไฟลัมของหนอนตัวแบน ไฟลัมของหนอนตัวกลม ไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นต้น โดยในแต่ละไฟลัมก็จะแยกย่อยอีกเป็นชั้น (Class)  แต่ละชั้นก็จะแยกไปอีกเป็นลำดับ (Order)  ต่อด้วย วงศ์ (Family)  สกุล (Genus) และสายพันธุ์ (Species) ตามลำดับ

แต่อนุกรมวิธานเอย… จงซับซ้อนยิ่งขึ้น! ด้วยการที่บางทีมันก็จะมีคำว่า ไฟลัมย่อย (Subphylum) (ซึ่งเล็กกว่าไฟลัม), ชั้นย่อย (Subclass) (ซึ่งเล็กกว่า Class) เช่นนี้เรื่อยไป

นอกจากนั้น ยังมีคำว่า Infraphylum ที่แบ่งย่อยในไฟลัมย่อยอีกที หรือ Infraclass ที่แบ่งย่อยในชั้นย่อยอีกที รวมถึงคำว่า Superphylum, Superclass, Superfamily ซึ่งอยู่เหนือ Phylum, Class, Family ตามลำดับ